Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cursisten Academy – Make-Up Matters

Algemeen

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opleidingen van en met Make-Up Matters, woonplaats kiezende te (3812 PJ) Amersfoort aan de Brabantsestraat 17 met KvK-nummer 32157782 (hierna te noemen: “Make-Up Matters”) met de afnemer.

Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere consument of (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die met Make-Up Matters een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten (hierna te noemen: de “cursist”).

Make-Up Matters wijst de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de cursist uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend per e-mail met Make-Up Matters overeengekomen te worden.

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Prijzen, offertes en totstandkoming overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Bindende overeenkomsten tot levering van zaken en / of diensten komen eerst tot stand door ontvangst van een opdrachtbevestiging per e-mail door Make-Up Matters dan wel indien er reeds daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de lesovereenkomst van de cursist. Indien de juistheid van de opdrachtbevestiging niet binnen 7 dagen na de bevestiging per e-mail bij de wederpartij wordt betwist, zijn partijen hieraan gebonden.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen van bevoegde personen die namens Make-Up Matters mogen handelen, binden Make-Up Matters slechts indien deze per e-mail door Make-Up Matters zijn bevestigd.

Make-Up Matters is gerechtigd alvorens verdere uitvoering te geven aan de lesovereenkomst, van de cursist zekerheid c.q. een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs te verlangen met betrekking tot het nakomen van de gehele betalingsverplichting.

Make-Up Matters is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW) voordoen na het afsluiten van de lesovereenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal de cursist hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Make-Up Matters behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen en vermeldingen en bij vrijblijvende offertes en/of opdrachtbevestigingen is Make-Up Matters niet aansprakelijk. Make-Up Matters is niet gehouden aan haar aanbieding indien de cursist had behoren te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke verschrijving of vergissing bevatte.

Academy

De lesovereenkomst komt tot stand tussen de cursist en Make-Up Matters en voor de duur van de gehele opleiding. In onderling overleg kunnen zowel de cursist als Make-Up Matters tussentijds besluiten de lesovereenkomst te beëindigen zonder nadere kosten. Exacte lesdagen en tijdstippen worden in onderling overleg afgesproken.

Indien de lesovereenkomst door meerdere cursisten worden ondertekend, is een ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld aan Make-Up Matters. Indien een cursist minderjarig is, zullen de ouders en/of verzorgers hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Voor de lessen dient de cursist zelf voor modellen te zorgen. Zonder modellen is de cursist niet gerechtigd deel te nemen aan de les. De cursist is in dat geval wel lesgeld verschuldigd. In verband met hygiëne/kruisbesmetting worden modellen met een koortslip door Make-Up Matters niet geaccepteerd.

Make-Up Matters aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld allergieën van de modellen of schade aan kleding. De cursist is zelf verantwoordelijk hygiënisch om te gaan met alle lesmaterialen.

Mocht een docent verhinderd zijn, dan wordt de cursist hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De desbetreffende les wordt in onderling overleg op een ander moment gepland.

Indien een cursist om welke reden dan ook is verhinderd, wordt de docent hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De desbetreffende les wordt in onderling overleg op een ander moment gepland. Bij een afzegging binnen 48 uur voorafgaand aan de desbetreffende les, worden de kosten van deze les bij de cursist in rekening gebracht.

Make-Up Matters behoudt zich het recht voor om in het lesprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzingen aan te brengen.

Make-Up Matters behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een andere locatie te betrekken om de opleiding te verzorgen.

De cursist kan pas deelnemen aan de Academy indien zij (naast de overeenkomen lesgelden) de door Make-Up Matters c.q. docent opgegeven lesmaterialen bij Make-Up Matters heeft aangeschaft en heeft betaald.

Voor het kunnen deelnemen aan het examen dient de cursist alle openstaande facturen plus de examengelden van Make-Up Matters te hebben voldaan.

Voor het examen dient de cursist tijdig en zelf zorg te dragen voor ervaren modellen. Dit zijn modellen die in het bezit zijn van een portfolio en goedgekeurd door Make-Up Matters. Zonder modellen is de cursist niet gerechtigd deel te nemen aan het examen. De cursist is in dat geval wel kosten voor het examen verschuldigd.

Betalingen

Betaling aan Make-Up Matters dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Voorts dient de betaling te geschieden zonder verrekening en in Nederlandse valuta, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een andere valuta overeenkomen tot effectieve betaling waarvan de cursist gehouden is.

De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien de cursist niet binnen de in lid 1 vermelde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de cursist aan Make-Up Matters een maandelijkse vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag vanaf het moment dat de cursist in verzuim is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als de gehele maand.

Door de cursist gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemming die zij eraan geeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en ten slotte van opeisbare facturen die het langst open staan.

Onverminderd het vorenstaande is de cursist aan Make-Up Matters verschuldigd alle kosten welke laatstgenoemde maakt tot inning van de aan Make-Up Matters verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Make-Up Matters om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Make-Up Matters voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door Make-Up Matters en de cursist die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. In de andere gevallen zal de staffel van de Wet Incassokosten (WIK) worden gehanteerd.

Herroepingsrecht

Indien sprake is van een consumentenkoop heeft de consument het recht om binnen een periode van veertien (14) dagen de overeenkomst met Make-Up Matters zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

De consument is verplicht om, alvorens over te gaan tot verzending, van de herroeping binnen veertien (14) dagen na aflevering hiervan per e-mail melding te maken aan Make-Up Matters.

De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (dus uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering) aan Make-Up Matters zijn terug gestuurd. Het terugzenden komt geheel voor rekening en risico van de consument. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend.

De consument dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Na ontvangst controleert Make-Up Matters de teruggezonden zaken en bevestigt de ontbinding van deze koop. Make-Up Matters draagt er zorg voor dat het volledige aankoopbedrag aan de consument wordt terugbetaald.

Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten voor producten die wegens hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals alle make-up en verzorgingsproducten.

Ontbinding

Onverminderd de rechten op basis van de wet is Make-Up Matters gerechtigd de overeenkomst met de cursist geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, met het recht op schadevergoeding.

Make-Up Matters kan van dit recht gebruik maken; a) indien na het sluiten van de overeenkomst Make-Up Matters omstandigheden ter kennis komen waardoor zij goede grond heeft te vrezen dat cursist zijn/haar verplichtingen niet na zal komen, of b) indien Make-Up Matters cursist gevraagd heeft zekerheid te stellen door middel van een (aan)betaling en deze zekerheid ook na sommatie is uitgebleven, of c) in geval van faillissement van de cursist, een eigen aanvraag tot faillissement van de cursist, surseance van betaling, liquidatie, overname van het bedrijf van cursist, inbeslagname van goederen of vermogen van de cursist, of d) indien cursist zich niet houdt aan deze toepasselijke Algemene Voorwaarden dan wel Make-Up Matters een andere gegronde reden heeft geen vertrouwen meer te hebben in samenwerking met cursist.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door Make-Up Matters aan de cursist verkochte en geleverde zaken blijft bij Make-Up Matters zolang de cursist de betalingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan.

De cursist is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op een andere manier te bezwaren.

De cursist geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Make-Up Matters of een door Make-Up Matters aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Make-Up Matters haar eigendomsrechten wil uitoefenen, alle plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de cursist verplicht Make-Up Matters zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De cursist verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden.

Privacy

Make-Up Matters is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de cursist jegens derden.

De cursist zal, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Make-Up Matters, over de aanpak en werkwijze van Make-Up Matters (en alles wat daarmee verband houdt) aan derden geen mededelingen doen.

De informatie die Make-Up Matters ontvangt, wordt altijd vrijwillig door de cursist verstrekt. Make-Up Matters is gerechtigd deze informatie te gebruiken en vrij te geven indien zij te goeder trouw is dat de wet dat vereist.

Intellectueel eigendom

Make-Up Matters behoudt te allen tijde alle auteursrechten en andere rechten op door haar gemaakte presentaties, lesmateriaal, documenten, hand-outs, afbeeldingen en / of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.

De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Make-Up Matters noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de cursist worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Make-Up Matters verstrekt zijn.

Geschillen, toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Partijen doen pas een beroep op de rechter nadat zij aantoonbaar zich hebben ingespannen het geschil tezamen in der minne op te lossen. Met andere woorden, de cursist dient de klacht allereerst naar Make-Up Matters te e-mailen en Make-Up Matters in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn hierop te reageren om vervolgens gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Deze bepaling geldt tevens voor het geval Make-Up Matters een klacht over de cursist heeft.

Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene Voorwaarden Make-Up Matters – Webshop

Algemeen

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en koopovereenkomsten tussen Make-Up Matters, woonplaats kiezende te (3812 PJ) Amersfoort aan de Brabantsestraat 17 met KvK-nummer 32157782 (hierna te noemen: “Make-Up Matters”) en de afnemer.

Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere consument die met Make-Up Matters een koopovereenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten (hierna te noemen: de “afnemer).

Make-Up Matters wijst de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend per e-mail met Make-Up Matters overeengekomen te worden.

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Prijzen, offertes en totstandkoming overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor
nabestellingen.

Make-Up Matters behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen en vermeldingen is Make-Up Matters niet aansprakelijk. Make-Up Matters is niet gehouden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke verschrijving of vergissing bevatte.

Levering

Alle door Make-Up Matters genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven en zijn vastgesteld op grond van de bij het aangaan van de koopovereenkomst bekende gegevens en omstandigheden. Leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.

Voor het verzenden van producten mag Make-Up Matters verzendkosten in rekening brengen.

Indien de afnemer de afname weigert of onjuiste informatie aan Make-Up Matters heeft verschaft aangaande bijvoorbeeld het afleveradres, blijft de afnemer de kosten van de producten en verzending aan Make-Up Matters verschuldigd.

Aan de leveringsplicht heeft Make-Up Matters voldaan indien de producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Herroepingsrecht

Indien sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht om binnen een periode van veertien (14) dagen de overeenkomst met Make-Up Matters zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

De afnemer is verplicht om, alvorens over te gaan tot verzending, van de herroeping binnen veertien (14) dagen na aflevering hiervan per e-mail melding te maken aan Make-Up Matters. Make-Up Matters zal de retournering al dan niet bevestigen, een en ander gezien de uitsluiting van het herroepingsrecht zoals genoemd in lid 5 van dit artikel.De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (dus uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering) aan Make-Up Matters zijn terug gestuurd. Het terugzenden komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend.

De afnemer dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Na ontvangst controleert Make-Up Matters de teruggezonden zaken en bevestigt al dan niet de ontbinding van deze koop. Bij ontbinding van de koop draagt Make-Up Matters er zorg voor dat het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten voor producten die wegens hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals alle make-up en verzorgingsproducten.

Privacy

Make-Up Matters is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van afnemer jegens derden.

Tenzij anders weergegeven, respecteert Make-Up Matters de privacy van de afnemers aan haar website en houdt de gegevens die via deze website wordt verkregen als enige onder zich en wordt niet gedeeld, verhuurd of verkocht aan derden. Op verzoek kunnen persoonsgegevens van de afnemer worden verwijderd.

De informatie die Make-Up Matters ontvangt, wordt altijd vrijwillig door de afnemer verstrekt. Make-Up Matters is gerechtigd deze informatie te gebruiken en vrij te geven indien zij te goeder trouw is dat de wet dat vereist.

Geschillen, toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Partijen doen pas een beroep op de rechter nadat zij aantoonbaar zich hebben ingespannen het geschil tezamen in der minne op te lossen. Met andere woorden, de afnemer dient de klacht allereerst naar Make-Up Matters te e-mailen en Make-Up Matters in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn hierop te reageren om vervolgens gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Deze bepaling geldt tevens voor het geval Make-Up Matters een klacht over de afnemer heeft.

Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.