Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Make-Up Matters – Webshop      

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en koopovereenkomsten tussen Make-Up Matters, woonplaats kiezende te (3812 PJ) Amersfoort aan de Brabantsestraat 17 met KvK-nummer 32157782 (hierna te noemen: “Make-Up Matters”) en de afnemer.
  2. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere consument die met Make-Up Matters een koopovereenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten (hierna te noemen: de “afnemer).
  3. Make-Up Matters wijst de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend per e-mail met Make-Up Matters overeengekomen te worden.
  4. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 2. Prijzen, offertes en totstandkoming overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
  2. Make-Up Matters behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  3. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen en vermeldingen is Make-Up Matters niet aansprakelijk. Make-Up Matters is niet gehouden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke verschrijving of vergissing bevatte.

 3. Levering
  1. Alle door Make-Up Matters genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven en zijn vastgesteld op grond van de bij het aangaan van de koopovereenkomst bekende gegevens en omstandigheden. Leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.
  2. Voor het verzenden van producten mag Make-Up Matters verzendkosten in rekening brengen.
  3. Indien de afnemer de afname weigert of onjuiste informatie aan Make-Up Matters heeft verschaft aangaande bijvoorbeeld het afleveradres, blijft de afnemer de kosten van de producten en verzending aan Make-Up Matters verschuldigd.
  4. Aan de leveringsplicht heeft Make-Up Matters voldaan indien de producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

 4. Herroepingsrecht
  1. Indien sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht om binnen een periode van veertien (14) dagen de overeenkomst met Make-Up Matters zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
  2. De afnemer is verplicht om, alvorens over te gaan tot verzending, van de herroeping binnen veertien (14) dagen na aflevering hiervan per e-mail melding te maken aan Make-Up Matters. Make-Up Matters zal de retournering al dan niet bevestigen, een en ander gezien de uitsluiting van het herroepingsrecht zoals genoemd in lid 5 van dit artikel.
  3. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (dus uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering) aan Make-Up Matters zijn terug gestuurd. Het terugzenden komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend.De afnemer dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Na ontvangst controleert Make-Up Matters de teruggezonden zaken en bevestigt al dan niet de ontbinding van deze koop. Bij ontbinding van de koop draagt Make-Up Matters er zorg voor dat het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
  4. Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten voor producten die wegens hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals alle make-up en verzorgingsproducten.

 5. Privacy
  1. Make-Up Matters is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van afnemer jegens derden.
  2. Tenzij anders weergegeven, respecteert Make-Up Matters de privacy van de afnemers aan haar website en houdt de gegevens die via deze website wordt verkregen als enige onder zich en wordt niet gedeeld, verhuurd of verkocht aan derden. Op verzoek kunnen persoonsgegevens van de afnemer worden verwijderd.
  3. De informatie die Make-Up Matters ontvangt, wordt altijd vrijwillig door de afnemer verstrekt. Make-Up Matters is gerechtigd deze informatie te gebruiken en vrij te geven indien zij te goeder trouw is dat de wet dat vereist.


 6. Geschillen, toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
  2. Partijen doen pas een beroep op de rechter nadat zij aantoonbaar zich hebben ingespannen het geschil tezamen in der minne op te lossen. Met andere woorden, de afnemer dient de klacht allereerst naar Make-Up Matters te e-mailen en Make-Up Matters in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn hierop te reageren om vervolgens gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Deze bepaling geldt tevens voor het geval Make-Up Matters een klacht over de afnemer heeft.
  3. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.